Naturskyddsföreningen i Göteborg belönar Skärgårdsuppropet med årets Kaprifolpris

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett Försvaret rätt till kraftigt utökad övningsverksamhet i Göteborgs södra skärgård. Omfattningen får ökas från dagens cirka 20 dagar per år till 115 dagar och 70 nätter per år. Tillståndet om fattar drygt 1,3 miljoner skott per år och kraftigt ökade utsläpp av bly, koppar och antimon. Bullerstörningarna kommer att bli ansenliga. Tillståndet ger även rätt till internationella övningar och övningar inför internationella uppdrag utan restriktioner med avseende på antal skott, utsläpp och buller.

Göteborgs södra skärgård tillhör Sveriges mest tätbefolkade skärgårdsområden och omfattar bland annat fågelskyddsområden, naturreservat och gränsar direkt till ett Natura 2000-område.

Ärendet har överklagats i Mark & Miljödomstolen och bereds för närvarande av Miljödepartementet inför beslut av regeringen.

Naturskyddsföreningen i Göteborg har tilldelat Skärgårdsuppropet 2012 års Kaprifolpris. Priset överlämnades av Naturskyddsföreningen i Göteborgs ordförande Helena Norin vid föreningens årsmöte, den 17e mars, med följande motivering:

Skärgårdsuppropet tilldelas 2012 års Kaprifolpris för deras idoga kämpande mot Försvarsmaktens ansökan om tillstånd för utökad militär verksamhet i Göteborgs Södra Skärgård.

Skärgårdsuppropet värnar en bredd av värden såsom djurliv, friluftsliv, skärgårdsmiljö, turism, boendemiljö såväl som de demokratiska värden som är av stor vikt i en tillståndsprocess som denna.

Skärgårdsuppropet har visat ett aldrig sinande engagemang och har med gemensamma krafter drivit överklagandet mot tillståndsansökan. Än är inte sista ordet sagt.

Helena Norin, ordförande Naturskyddsföreningen i Göteborg

Skärgårdsuppropet är mycket tacksamt för utmärkelsen och den uppmuntran den ger för vårt arbete.