Skärgårdsuppropet

Vi är ett nätverk som bildades i början av 2011 för att driva frågan om det felaktiga i att Miljöprövningsdelegationens tillstyrkan av Försvarets ansökan om kraftigt ökade militära övningar i Göteborgs södra skärgård.
Processen hade en rad brister, ur såväl juridisk som demokratisk synpunkt. Vi har sedan dess drivit frågan, lyft och debatterat processens brister och det orimliga att öva militärt under 115 dagar och 70 nätter, plus internationella och större nationella övningar i ett område som är en stadsdel i Göteborg. Påverkan skulle bli allt för stor på människor, natur och verksamheter. Det måste gå att hitta en lösning som tillfredsställer samtliga parter.
Vi har drivit frågan genom Mark och Miljödomstolen, i offentlig hearing, i debatter och möten med politiker och Försvaret, och i media. Skärgårdsuppropet är partipolitiskt obundet. 
Vill du vara med i arbetet med att driva frågan? Hör av dig till skärgårdsuppropet: kontakt@skargardsuppropet.nu.

Våra åsikter

Skärgårdsuppropet är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för en omprövning av Miljöprövningsdelegationens beslut att ge Försvaret rätt att kraftigt öka militärövningarna i Göteborgs södra skärgård. Vi menar att det måste gå att finna en bättre balans mellan miljö, skärgårdsutveckling och Försvarets behov.

Vi säger NEJ till utökad militärverksamhet i Göteborgs södra skärgård av följande skäl:

Militärövningarna mångdubblas och utökas även till att gälla internationella övningar:

Försvarsmakten har i sin ansökan angett att övningsområdet i Göteborgs södra skärgård ska kunna användas 115 dagar per år (mot dagens ca 20). De vill också ha större internationella övningar, och då få dispens till ännu fler övningsdagar och utsläpp än vad tillståndet medger. Vi vill inte att skärgården ska användas för internationella övningar inför krig, och vi vill inte ha övningar i snitt var tredje dag.

Påverkan på skärgårdsmiljön och djurlivet är ej utredd:

Miljön kommer att ta allvarlig skada, med fara för människors hälsa, djurliv samt kommande generationers rätt att ärva en levande skärgård. Bland annat bly är ett mycket farligt miljögift för både djur och människor, och verksamheten står i direkt motsats till ett hållbart nyttjande av den värdefulla natur- och kulturresurs som skärgården är. Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning är under all kritik.

Utökningen får konsekvenser för friluftsliv, turism och boendemiljö:

Göteborgs södra skärgård är ett riksintresse för friluftsliv, ett viktigt rekreationsområde för lokalbefolkning och göteborgare, samt ett av Göteborgsregionens viktigaste turistmål. Försvarets verksamhet kommer genom höga bullernivåer och avspärrade områden att minska både tillgängligheten, attraktiviteten och säkerheten för besökare, samt kraftigt försämra livsmiljön och försörjningsmöjligheterna för de boende i skärgården.

Tillståndets beslutsprocess har varit odemokratisk:

Ansökningsförfarandet har skett bakom ryggen på såväl skärgårdsbefolkning som politiker, och inbjudan till samråd samt annonsering om beslut har uppenbarligen skett med uppsåt att inte uppmärksammas. En sådan beslutsprocess anstår inte ett demokratiskt samhälle.

Vi kräver att regeringen sätter stopp för detta. I enlighet med miljöbalken är det regeringen som i slutändan har ansvar för denna typ av tillstånd. Vi har överklagat till miljödomstolen, och deras utlåtande har i januari 2012 lämnats till regeringen.